Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatvédelmi jogszabály célja

Az alábbi adatkezelési tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

2. Adatkezelő, üzemeltető

A www.fitinthecity.hu weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 • Név: Clareo Produkciós Kft.
 • Adószám: 23517521-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-191693
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Kastély utca 15/A
 • Webcím: www.clareo.hu
 • E-mail: clareokft@gmail.com

3. Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

 • adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
 • személyes adat: Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személyes (érintett) kapcsolatba hozható, vagy bármilyen vonatkoztatás levonható az adatokból az érintettre vonatkozóan.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval


4. Adatkezelési alapelvek

A www.fitinthecity.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a jogszabály által előírt ideig vannak megőrizve.

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kivánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékozatatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemelő. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.

5. Adatkezelések a weboldalon

5.1 A weboldal látogatóinak adatai

A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevélküldés) nem történik.

5.2.1 Cookie tájékoztatás

A www.fitinthecity.hu weboldalának egyes részei ún. ‘cookie’-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépén. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjt be személyes adatokat az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja a weboldal fejlesztése és a látogatottsági adatok mérése.

5.2.2 Cookie-k pontos megnevezése

 

Név

Funkció

Időtartam

Tárolt adatok

_ga

Google Analytics azonosító cookie

2 év

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

_gid

Google Analytics azonosító cookie

24 óra

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

_gat_gtag_UA_

Google Analytics azonosító cookie

1 perc

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

KCFINDER_displaySettings

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_order

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_orderDesc

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_showname

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_showsize

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_showtime

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

KCFINDER_view

Az oldal által használt fájlkezelő beállításait tárolja

1 év

Megjelenítési beállítás

PHPSESSID

Munkamenet

Munkamenet

Automatikusan generált alfanumerikus azonosító

cookieconsent_status

A cookie tájékoztatás állapota

1 év

allow/dismiss

Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Clareo Produkciós Kft.-nek ráhatása nincs: doubleclick.com, facebook.com, google.com, rawgit.com

 

5.2.3 A cookie-k kezelése, beállításai, alkalmazásuk jóváhagyása

A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve, ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a böngésző Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontjában állítható be.
A legismertebb internetböngészők adatvédelmi beállításaival kapcsolatos tájékoztatók az
alábbi címeken érhetőek el:

6. Adatbiztonság

 • A weboldal Miletics Dezső e.v. szerverén található. Ezen vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet végez a honlap üzemeltetésével összefüggésben.
 • Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Az adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Jogorvoslat

Érintett kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve, ha szükségét érzi, akkor kérheti az adatok módosítását vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül.

Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

A valóságtól eltérő személyes adatokat az adatkezelő köteles javítani.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha bármelyik adat jogellenes, téves, hiányos vagy az adatkezelési nyilatkozatban feltűntetett tárolási ideje lejárt (30 nap), akkor az üzemeltető az adatokat törli.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.